Manager

Sanela Pokrajčić
Menager
Sanela Pokrajčić je diplomirani inženjer elektrotehnike koja je to obrazovanje stekla na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ima preko 25 godina rada u elektroenergetskom sektoru. Od 1998. godine do 2004. godine radila je u JP EP HZ HB d.d.Mostar od referentske pozicije, preko pozicije vodećeg inženjera do pozicije rukovoditelja službe. Od 2004. godine tj. od osnutka Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine radi u FERK-u na poziciji Rukovoditelja sektora za tarife, a zatim kao privremeni član FERK-a. Na funkciju člana FERK-a je izabrana u veljači 2017. godine na petogodišnji mandat. Trenutačno vrši dužnost člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
Lejla Gurbeta Pokvić
menager
Rođena u Bugojnu (Bosna i Hercegovina) 1991. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Bugojnu. Završila dodiplomski (2013) i magistarski (2015) studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za automatiku i elektroniku. Užu specijalizaciju stekla u oblasti biomedicinskog inžinjeringa. 2019. godine je završila doktorski studij, a tema doktorske disertacije je: „Određivanje i eksperimentalna validacija mjerne nesigurnosti i dokumentiranje lanca slijedivosti u mjerenju temperature, vlažnosti i zvuka u inkubatoru za neonatalne i pedijatrijske pacijente“. Trenutno radi kao tehnički direktor u Verlab d.o.o. i kao docent na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Pored toga aktivna na međunarodnom nivou kao saradnica na Univerzitetu u Warwicku – Velika Britanija i saradnica divizije za klinički inžinjering pri Međunarodnoj organizaciji za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE). Također, od 2020. godine izabrana je i kao Vijećnik u Europsku alijansu za medicinski i biološki inžinjering i nauku (EAMBES). Pored profesionalnih izazova, fokusirana je i na edukaciju i motivaciju mladih ljudi kroz brojne događaje organizovane u nevladinom sektoru. Aktivno radi na pisanju i implementaciji društvenih i stručnih projekata u oblasti biomedicinskog inžinjeringa. Sekretar je Društva za medicinski i biološki inžinjering, te do-predsjedavajući Međunarodne konferencije za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (www.cmbebih.com). Autorica je velikog broja naučnih publikacija koje uključuju knjige, poglavlja knjiga te radove u časopisima i na konferencijama. 2018. godine njen tim je nagrađen za najbolji naučni rad u oblasti kliničkog inžinjeringa od strane divizije za klinički inžinjering pri Međunarodnoj organizaciji za medicinski i biološki inžinjering. Oblasti interesovanja su medicinski uređaji i umjetna inteligencija.
Stjepan Kvesić
Stjepan Kvesić rođen je 24.01.1987. godine u Sarajevu. Osnovnoškolsko obrazovanje završava 2001. godine u Kreševu dok srednju šumarsku školu završava 2005. godine u Kiseljaku. Akademske 2006./2007. godine upisuje prvi ciklus studija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koji završava 2009. godine sa prosjekom ocjena 9,22 i stječe zvanje bačelor šumarstva. Te godine postaje studentom generacije na Šumarskom fakultetu u Sarajevu za što je nagrađen posebnim priznanjem od strane Šumarskog fakulteta. Univerzitet u Sarajevu mu za navedene uspjehe dodjeljuje priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu a Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke proglašava jednim od najtalentiranijih studenata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini. Drugi ciklus studija upisuje akademske 2009./2010. godine, koji završava 2011. godine i stječe zvanje magistar šumarstva. Iste, 2011. godine proglašen je studentom generacije i na drugom ciklusu studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu te na taj način postaje dvostrukim dobitnikom priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu. Na drugom ciklusu studija ostvaruje prosjek ocjena 9,70 što predstavlja jedan od najvećih prosjeka u povijesti Šumarskog fakulteta u Sarajevu, za što je od Šumarskog fakulteta dobio posebno priznanje. Početkom 2014. godine, upisuje poslijediplomski doktorski studij na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Nastavne module na doktorskom studiju završava sa prosjekom ocjena 10,00 a doktorski rad brani početkom 2019. godine pod naslovom „Morfološka i molekularna varijabilnost populacija klena (Acer campestre) u Bosni i Hercegovini“ te time stječe zvanje doktor biotehničkih znanosti u oblasti šumarstva. Početkom 2012. godine, stupa u radni odnos sa šumskogospodarskim / šumskoprivrednim društvom „Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, sa ugovorom na određeno vrijeme na radnom mjestu referent za uzgoj i zaštitu šuma, u šumariji Kreševo. Četiri godine kasnije odnosno krajem 2015. godine, sa istim poduzećem sklopio je ugovor na neodređeno vrijeme za radno mjesto šef sekcije, u šumariji Kreševo. Početkom 2016. godine, izabran je na rukovodeću funkciju šumarije Kreševo, na radno mjesto upravitelj šumarije Kreševo a navedenu funkciju obnašao je skoro do kraja 2021. godine. Šumarija Kreševo je u navedenom mandatnom periodu ostvarila najbolje poslovne rezultate u šumskogospodarskom društvu te je u te svrhe dobila brojna priznanja i nagrade kao najbolja organizacijska jedinica u pogledu ostvarene proizvodnje. Krajem 2021. godine postaje izvršni direktor i član Uprave u šumskogospodarskom / šumskoprivrednom društvu „Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf te tu funkciju obnaša i danas. U autorstvu i koautorstvu, objavio je ukupno 16 znanstvenih radova.
Darko Marinković
IT
Darko Marinković rođen 1981. godine u Doboju, diplomirao matematiku i informatiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Ima višegodišnje iskustvo u primjeni matematičkih i statističkih metoda i tehnika rada sa podacima s ciljem kreiranja inovativnih rješenja u različitim domenima primjene – SmartCity, obrazovanje, FinTech, energetika, ... Trenutno je Rukovodilac Lanaco AI/ML laboratorije i potpuno posvećen istraživanju primjenjivosti posljednjih tehnološkoh trendova vještačke inteligencije u rješavanju poslovnih problema.
Vedran Šupuković
Menager
Vedran Šupuković trenutno obnaša funkciju direktora RK Zagreb Rođen 17.06.1979. godine u Doboju, BiH u obitelji pravnika. Nakon završetka srednje škole 1998. godine u Dubrovniku je diplomirao na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu. Odmah nakon stjecanja diplome upisuje znanstveni poslijediplomski studij na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i počinje raditi u širenju italijanskog Liquigasa na području BiH. U Zagrebu započinje poslovnu karijeru u Okiporu d.o.o. (ex INA OKI) i postaje direktor društva, nakon čega slijedi pozicija direktora Tehničko remontnog centra Zagreb i Predsjednika uprave regionalne grupacije C.I.A.K. d.d. gdje radio 8 godina šireći poslovanje u zemljama bivše Jugoslavije. Od kraja 2017. Godine obnaša dužnost direktora Rukometnog kluba Zagreb, najtrofejnijeg sportskog kolektiva u Republici Hrvatskoj sa više od 70 titula uključujući i dvije titule europskog prvaka s početka devedesetih prošlog stoljeća. Magistrirao i doktorirao na Paneuropskom univerzitetu u Banja Luci, na Fakultetu poslovne ekonomije - nastavno zvanje docent u znanstvenom polju ekonomija, užim nastavnim oblastima menadžment financije gdje i predaje dva izborna predmeta "Menadžment rizika" i "Krizni menadžment- revitalizacija i obnova poduzeća. Osim navedenog, ima i završen stručni magistarski studij iz poslovnog prava, te je stalni sudski vještak za financije i ekonomiju poslovanja u Republici Hrvatskoj i član društva hrvatskih sudskih vještaka i procjenitelja. Također član je i Upravnog odbora Forum Club Handball-a, najviše institucije svjetskih rukometnih klubova sa sjedištem u Kelnu za mandatno razdoblje 2021-2025. godine.
Prof.dr. Almir Badnjevič
Menager
Almir Badnjević je rođen 1986. godine u Bosanskoj Krupi u Bosni i Hercegovini, a trenutno obnaša funkciju direktora IDDEEA BiH.  Titulu doktora nauka stekao je 2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. godine obavlјa poslove iz dvije oblasti, poslovne i akademske. U periodu od 2010. do 2014. godine radio je u industriji medicinskih uređaja, metrologije, standarda i obrade velike količine kompleksnih podataka (Big data). Jedan je od osnivača ideje o uklјučivanju medicinskih uređaja sa mjernom funkcijom u zakonski metrološki okvir i uspostavlјanju praćenja mjerenja u medicinskim mjerenjima na globalnom nivou. Po toj ideji je 2014. godine osnovao jednu od najopremlјenijih laboratorija za ispitivanje i verifikaciju medicinskih sredstava u Evropi, laboratoriju Verlab. Osnovni zadatak Verlaba je da vrši godišnju provjeru sigurnosti i performansi medicinskih sredstava u svim zdravstvenim ustanovama Bosne i Hercegovine u skladu sa Standardom ISO 17020. Na osnovu iskustva stečenog u ovoj oblasti, kao jedan od urednika napisao je knjigu „Kontrola medicinskih uređaja radi zakonskih obaveza“ koju je objavila izdavačka kuća Springer Nature. U prošlosti je bio savjetnik u više od 20 ministarstava zdravlјa širom svijeta u oblasti medicinskih uređaja. Kompanija Verlab je 2022. godine osnovala prvi Naučno-istraživački institut u Bosni i Hercegovini nazvan Verlab institut za biomedicinski inženjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju. Za manje od godinu dana, Institutu je uspostavio saradnju sa institucijama kao što su CERN, Fraunhofer, Helmholtz i učestvovao u nekoliko međunarodnih projekata u oblasti računarstva visokih preformansi, vještačke inteligencije i medicinskih uređaja. Institut Verlab je kandidat da postane globalni centar za saradnju sa SZO-om. Savjet ministara Bosne i Hercegovine imenovao ga je 2023. godine za direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine na mandatni period 2023-2028.
Dragan Glavaš
Menager
Dragan Glavaš - JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Dragan Glavaš rođen 1990. godine u Jajcu. 2018. godine na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stječe zvanje Magistra geografije, smjer turizam i zaštita životne sredine. Trenutno uposlen u JU Agenciji za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca na mjestu Stručnog savjetnika za razvoj turizma. Objavio nekoliko stručnih i naučnih radova na temu održivog razvoja turizma. Pored rada u oblasti destinacijskog menadžmenta posebno se ističu rezultati rada u oblasti organiziranja nacionalnih i međunarodnih turističkih događaja.
Amarildo Mulić
Direktor JU Nacionalni park UNA
Direktor JU Nacionalni park UNA Amarildo Mulić je rođen 11.02.1967.godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Sveučilištu u Rijeci (RH), Fakultet za Menadžment u turizmu sa sjedištem u Opatiji, stekao zvanje magistra ekonomije. Govori 4 strana jezika. Prva radna iskustva stječe u Italiji u turističko-ugostiteljskom sektoru, gdje je nakon toga kao projekt menadžer radio u financijskom sektoru. Bio je direktor prve Turističke zajednice Općine Bihać u periodu od 1999 –2003. godine, a zatim i izvršni direktor Turističke zajednice Unsko-Sanskog kantona. Šest godina je obavljao funkciju Savjetnika Općinskog načelnika Bihaća. Od travnja 2011. godine obavlja funkciju direktora Javnog poduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, prvog za sada i jedinog Nacionalnog parka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored ovoga, obavlja i funkciju predsjednika Asocijacije Zaštićenih područja „Parkovi Dinarida“ sa sjedištem u Podgorici.. Koliko je Nacionalni park doprinio razvoju turizma, ali i financijskom doprinosu građanima Bihaća i USK-a, gospodarstvenicima, ugostiteljima, obrtnicima najbolje govori podatak da je Bihać 2011. godine imao samo četiri veća smještajna kapaciteta. Danas Bihać ima 43 hotela, motela tj. veća smještajna kapaciteta, a posebno mjesto zauzimaju “mali” porodični apartmani, što je za mnoge to dodatni, a za neke i jedini izvor prihoda
Marin Mamuza
Menager
Marin Mamuza direktor je Continental Adventure Livno Datum rođenja: 15.09.1992. godine. Marin Mamuza je mladi poduzetnik iz Livna i fotograf po profesiji koji se u veoma kratkom roku nametnuo kao ključna figura u razvoju turizma na području grada Livna i okolice. Uspješno provodi turističke ture i aranžmane u okviru Continental Andventure agencije i primjer je rada receptivne turističke agencije u Bosni i Hercegovini. Do sada je realizirao brojne projekte koji su vezan za promociju i menadžment destinacije čime je postavio Livno na turističku kartu Bosne i Hercegovine. Trenutno realizira projekt izgradnje glamping resorta koja je najveća investicija u ruralni turizma u Bosni i Hercegovini.
Prof.dr. Željko Šain
Ekonomski analitičar
Četrdeset devet godina profesor Željko Šain proveo je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od studenta, profesora, dekana, majstora, sve je to bio i, kako sam kaže, najveći dio života proveo je upravo na fakultetu. Pregledao je više od 40.000 studentskih radova, bio mentor na stotine diplomskih radova i svoj radni vijek završava na ovom fakultetu.  Šain je ekonomski analitičar zadužen za financije, osiguranje i privrednu ekonomiju.  Njegova poruka je "Neprestano učiti i humani produktivno primjenjivati znanje".