Lejla Gurbeta Pokvić

Rođena u Bugojnu (Bosna i Hercegovina) 1991. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Bugojnu. Završila dodiplomski (2013) i magistarski (2015) studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za automatiku i elektroniku. Užu specijalizaciju stekla u oblasti biomedicinskog inžinjeringa. 2019. godine je završila doktorski studij, a tema doktorske disertacije je: „Određivanje i eksperimentalna validacija mjerne nesigurnosti i dokumentiranje lanca slijedivosti u mjerenju temperature, vlažnosti i zvuka u inkubatoru za neonatalne i pedijatrijske pacijente“.

Trenutno radi kao tehnički direktor u Verlab d.o.o. i kao docent na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Pored toga aktivna na međunarodnom nivou kao saradnica na Univerzitetu u Warwicku – Velika Britanija i saradnica divizije za klinički inžinjering pri Međunarodnoj organizaciji za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE). Također, od 2020. godine izabrana je i kao Vijećnik u Europsku alijansu za medicinski i biološki inžinjering i nauku (EAMBES).

Pored profesionalnih izazova, fokusirana je i na edukaciju i motivaciju mladih ljudi kroz brojne događaje organizovane u nevladinom sektoru. Aktivno radi na pisanju i implementaciji društvenih i stručnih projekata u oblasti biomedicinskog inžinjeringa. Sekretar je Društva za medicinski i biološki inžinjering, te do-predsjedavajući Međunarodne konferencije za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (www.cmbebih.com).

Autorica je velikog broja naučnih publikacija koje uključuju knjige, poglavlja knjiga te radove u časopisima i na konferencijama. 2018. godine njen tim je nagrađen za najbolji naučni rad u oblasti kliničkog inžinjeringa od strane divizije za klinički inžinjering pri Međunarodnoj organizaciji za medicinski i biološki inžinjering.

Oblasti interesovanja su medicinski uređaji i umjetna inteligencija.

CBF učesnik