Vitez, Bosna i Hercegovina
Investiraj
Investiraju BiH
Uspjeh je znati kako preživjeti teška vremena. Svi ćemo preživjeti dobra vremena
Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Centralna Business Forum
Centralna Business Forum osmišljen je s ciljem promocije BiH kao investicijske destinacije, te predstavljanja mogućnosti za ulaganja i privlačenja stranih investicija.
IT Sektor
Energetika
Turizam
Drvna Industrija

“Panelna predavanja, okrugli stolovi, bilateralni razgovori…

CBF Učesnici
Menager
FERK
Sanela Pokrajčić je diplomirani inženjer elektrotehnike koja je to obrazovanje stekla na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ima preko 25 godina rada u elektroenergetskom sektoru. Od 1998. godine do 2004. godine radila je u JP EP HZ HB d.d.Mostar od referentske pozicije, preko pozicije vodećeg inženjera do pozicije rukovoditelja službe. Od 2004. godine tj. od osnutka Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine radi u FERK-u na poziciji Rukovoditelja sektora za tarife, a zatim kao privremeni član FERK-a. Na funkciju člana FERK-a je izabrana u veljači 2017. godine na petogodišnji mandat. Trenutačno vrši dužnost člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
menager
Verlab
Rođena u Bugojnu (Bosna i Hercegovina) 1991. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Bugojnu. Završila dodiplomski (2013) i magistarski (2015) studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za automatiku i elektroniku. Užu specijalizaciju stekla u oblasti biomedicinskog inžinjeringa. 2019. godine je završila doktorski studij, a tema doktorske disertacije je: „Određivanje i eksperimentalna validacija mjerne nesigurnosti i dokumentiranje lanca slijedivosti u mjerenju temperature, vlažnosti i zvuka u inkubatoru za neonatalne i pedijatrijske pacijente“. Trenutno radi kao tehnički direktor u Verlab d.o.o. i kao docent na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Pored toga aktivna na međunarodnom nivou kao saradnica na Univerzitetu u Warwicku – Velika Britanija i saradnica divizije za klinički inžinjering pri Međunarodnoj organizaciji za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE). Također, od 2020. godine izabrana je i kao Vijećnik u Europsku alijansu za medicinski i biološki inžinjering i nauku (EAMBES). Pored profesionalnih izazova, fokusirana je i na edukaciju i motivaciju mladih ljudi kroz brojne događaje organizovane u nevladinom sektoru. Aktivno radi na pisanju i implementaciji društvenih i stručnih projekata u oblasti biomedicinskog inžinjeringa. Sekretar je Društva za medicinski i biološki inžinjering, te do-predsjedavajući Međunarodne konferencije za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (www.cmbebih.com). Autorica je velikog broja naučnih publikacija koje uključuju knjige, poglavlja knjiga te radove u časopisima i na konferencijama. 2018. godine njen tim je nagrađen za najbolji naučni rad u oblasti kliničkog inžinjeringa od strane divizije za klinički inžinjering pri Međunarodnoj organizaciji za medicinski i biološki inžinjering. Oblasti interesovanja su medicinski uređaji i umjetna inteligencija.
Šume SBK
Stjepan Kvesić rođen je 24.01.1987. godine u Sarajevu. Osnovnoškolsko obrazovanje završava 2001. godine u Kreševu dok srednju šumarsku školu završava 2005. godine u Kiseljaku. Akademske 2006./2007. godine upisuje prvi ciklus studija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koji završava 2009. godine sa prosjekom ocjena 9,22 i stječe zvanje bačelor šumarstva. Te godine postaje studentom generacije na Šumarskom fakultetu u Sarajevu za što je nagrađen posebnim priznanjem od strane Šumarskog fakulteta. Univerzitet u Sarajevu mu za navedene uspjehe dodjeljuje priznanje Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu a Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke proglašava jednim od najtalentiranijih studenata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini. Drugi ciklus studija upisuje akademske 2009./2010. godine, koji završava 2011. godine i stječe zvanje magistar šumarstva. Iste, 2011. godine proglašen je studentom generacije i na drugom ciklusu studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu te na taj način postaje dvostrukim dobitnikom priznanja Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu. Na drugom ciklusu studija ostvaruje prosjek ocjena 9,70 što predstavlja jedan od najvećih prosjeka u povijesti Šumarskog fakulteta u Sarajevu, za što je od Šumarskog fakulteta dobio posebno priznanje. Početkom 2014. godine, upisuje poslijediplomski doktorski studij na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Nastavne module na doktorskom studiju završava sa prosjekom ocjena 10,00 a doktorski rad brani početkom 2019. godine pod naslovom „Morfološka i molekularna varijabilnost populacija klena (Acer campestre) u Bosni i Hercegovini“ te time stječe zvanje doktor biotehničkih znanosti u oblasti šumarstva. Početkom 2012. godine, stupa u radni odnos sa šumskogospodarskim / šumskoprivrednim društvom „Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf, sa ugovorom na određeno vrijeme na radnom mjestu referent za uzgoj i zaštitu šuma, u šumariji Kreševo. Četiri godine kasnije odnosno krajem 2015. godine, sa istim poduzećem sklopio je ugovor na neodređeno vrijeme za radno mjesto šef sekcije, u šumariji Kreševo. Početkom 2016. godine, izabran je na rukovodeću funkciju šumarije Kreševo, na radno mjesto upravitelj šumarije Kreševo a navedenu funkciju obnašao je skoro do kraja 2021. godine. Šumarija Kreševo je u navedenom mandatnom periodu ostvarila najbolje poslovne rezultate u šumskogospodarskom društvu te je u te svrhe dobila brojna priznanja i nagrade kao najbolja organizacijska jedinica u pogledu ostvarene proizvodnje. Krajem 2021. godine postaje izvršni direktor i član Uprave u šumskogospodarskom / šumskoprivrednom društvu „Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf te tu funkciju obnaša i danas. U autorstvu i koautorstvu, objavio je ukupno 16 znanstvenih radova.
Doktor ekonomskih nauka
Sveučilište Univerzitet Vitez
Posjeduje bogato 23-godišnje iskustvo u prodaji i menadžmentu trgovačke, dominantno veleprodajne, kompanije Economic d.o.o. Vitez. Bio sam dugogodišnji član uprave kompanije, zadužen za ekonomsko-komercijalna pitanja. Na čelu prodajnog tima koji je brojao od 11-31 člana, kao voditelj službe veleprodaje, bio više od 21 godine. Tijekom vremena stekao sam praktična znanja i iskustva iz oblasti prodaje, franšizinga, menadžmenta i upravljanja, poslovnih analitika, kontrolinga, informacijskih sustava i marketinga. Završio angažman u kompaniji 30.04.2023 nakon 23 godine i 4 mjeseca radnog staža. Kao doktor ekonomskih nauka, preko devet godina radim kao vandredni profesor na Sveučilištu “Vitez” Travnik, u oblasti marketinga i prodaje. Prije toga sam bio viši asistent pet godina. Trenutno sam na Sveučilištu “Vitez” u stalnom radnom odnosu (8 sati). Osobni afiniteti su najviše usmjereni ka poslovnim analitikama, menadžmentu, planiranju i mjerilima uspješnosti, te aktivnostima i metrikama digitalnog marketinga. Preferiram i cijenim odgovornost, disciplinu, preciznost, sistematičnost i timski rad..
IT
Lanaco Banja Luka
Darko Marinković rođen 1981. godine u Doboju, diplomirao matematiku i informatiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Ima višegodišnje iskustvo u primjeni matematičkih i statističkih metoda i tehnika rada sa podacima s ciljem kreiranja inovativnih rješenja u različitim domenima primjene – SmartCity, obrazovanje, FinTech, energetika, ... Trenutno je Rukovodilac Lanaco AI/ML laboratorije i potpuno posvećen istraživanju primjenjivosti posljednjih tehnološkoh trendova vještačke inteligencije u rješavanju poslovnih problema.
Profesor
Ekonomski fakultet Zenica
Dr. sc. Jasmin Halebić je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici na naučnoj oblasti Ekonomska teorija i politika na predmetima: Makroekonomija, Mikroekonomija, Ekonomika preduzeća na I ciklusu, te Lokalni ekonomski razvoj i Ekonomija javnog sektora na II ciklusu studija. Doktorirao je na Univerzitetu u Zenici 2009. g. na temu uloge ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Usavršavao se na dodatnim edukacijama iz oblasti razvojnih evaluacija i javnih finansija. Radove objavljuje u naučnim časopisima kao što su: South East Europen Journal of Economics and Business, i Economics/Ekonomija. Autor je tri knjige: Kockanje – socioekonomski efekti; Makroekonomija – dobre strane te Značaj ekonomskih institucija, kao i više desetina naučnih i stručnih radova. Upravljao je i učestvovao u značajnim naučnim, istraživačkim i stručnim projektima u zemlji i inostranstvu. Aktivan je konsultant za domaće i međunarodne organizacije: UNDP, UNICEF i druge. Učestvovao na više naučnih domaćih i međunarodnih konferencija u svojstvu autora i predavača. Savjetovao studente II i III ciklusa studija u mentorstvima magistarskih radova i doktorskih disertacija. Obnašao dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta, prodekana za naučno-istraživački rad i člana Senata Univerziteta u Zenici, zatim ministra finansija u Kantonu Sarajevo i člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH.
Profesor
Sveučilište Mostar
Prof. dr. sc. Zdenko Klepić (Bugojno, 1963.) je prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Mostaru, te redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu. Bavi se proučavanjem Menadžmenta i Poduzetništva te predaje predmete iz ovih oblasti na Ekonomskom fakultetu, na još nekoliko fakulteta Sveučilišta u Mostaru i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Nekoliko godina je bio angažiran i na Ekonomskim fakultetima Sveučilišta u Splitu i Univerziteta u Zenici. Voditelj je Zajedničkog poslijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Splitu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Član je Global Entrepreneurship Monitoring tima za Bosnu i Hercegovinu, član Nadzornog odbora Aluminij d.d. Mostar, član Upravnog odbora Tehnološkog parka „Intera“ iz Mostara, član je odjela za gospodarstvo i voditelj pododjela za poduzetništvo, obrt i međunarodne fondove Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora.  Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Mostaru (1982.-1986.) magistrirao je 2001. godine i doktorirao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pod mentorstvom prof.dr.sc. Marina Buble.  Na Sveučilištu u Mostaru je angažiran od 1998. god. a od 2007. god. je u stalnom radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu na kome je u grani Menadžmenta biran u sva zvanja od asistenta, docenta, izvanrednog profesora i konačno 2016. godine u redovitog profesora (trajno zvanje). Dužnost prodekana za nastavu i studente obnašao je na Ekonomskom fakultetu od 2012. do 2017. godine kada je postao član Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru iz reda nastavnika što je bio do 30.9.2017. god., nakon toga je izabran za prorektora.  Autor/koautor je 5 knjiga koje se kao udžbenici koriste kao literatura na različitim fakultetima i to (s prof.dr.sc. Marin Buble) Menadžment malih poduzeća – Osnove poduzetništva i Menadžment malih poduzeća - Osnove menadžmenta, (s prof.dr.sc. Lidijom Lesko Bošnjak) Osnove menadžmenta Ljudskih potencijala, Obiteljsko poduzetništvo (8 autora sa Sveučilišta iz Mostara i Splita - urednik prof.dr.sc. Dejan Kružić), te samostalno Menadžment neprofitnih organizacija. Autor/koautor je 50- tak znanstvenih i 10- tak stručnih radova, bio je voditelj i sudjelovao u brojnim projektima, te ima bogato iskustvo u radu i suradnji u javnoj upravi i gospodarstvu.  Aktivan je trener i sportski djelatnik, majstor karatea crni pojas 8. Dan. Sudionik je Domovinskog rata, nositelj više odličja (Spomenica domovinskog rata, Spomenica domovinske zahvalnosti, Hrvatski pleter, Hrvatski trolist, Medalje „Ljeto 95“ i „Oluja“) te ima čin pričuvnog brigadnog generala.
Voditelj ureda za projekte
Sveučilište Mostar
Boris Crnokić je rođen u Jajcu 25. kolovoza 1983. godine, gdje je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. 2008. godine stječe zvanje diplomirani inženjer strojarstva, smjer dizajn konstrukcija, na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, a gdje je od iste godine uposlen je kao asistent. 2011. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij strojarstva na istome Fakultetu, a gdje je 2016. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Razvoj algoritma upravljanja navigacijom mobilnog robota primjenom umjetnih neuronskih mreža“. U srpnju 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstvene grane mehatronika i robotika, a uz to je i predavač u sklopu TRAIN+ programa. Doc. dr. sc. Boris Crnokić je autor i/ili koautor 20 znanstvenih i stručnih radova objavljenih i citiranih u više znanstvenih časopisa i konferencija, a sudjelovao je i prezentirao radove i referate na 10 znanstvenih i stručnih konferencija. U posljednjih 10-ak godina sudjelovao je u 20-ak državnih i Europskih znanstvenih, stručnih i drugih projekata, a kroz različite programe akademske razmjene boravio je u Beču na “Fachhochschule Technikum Wien”, te u Mariboru na Fakulteti za strojništvo Sveučilišta u Mariboru. Trenutačno je voditelj Ureda za projekte Sveučilišta u Mostaru, a u razdoblju od 2017. do 2019. godine obnašao je funkciju prodekana za nastavu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru. Boris Crnokić je pridruženi član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini. Od prosinca 2017. godine obnaša funkciju zamjenika predsjednika Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu, a od listopada 2019. god. član je Povjerenstva za polaganja stručnih ispita iz oblasti strojarstva, smjer proizvodno strojarstvo, pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom u razumijevanju, govoru i pisanju.
Menager
RK Zagreb
Vedran Šupuković trenutno obnaša funkciju direktora RK Zagreb Rođen 17.06.1979. godine u Doboju, BiH u obitelji pravnika. Nakon završetka srednje škole 1998. godine u Dubrovniku je diplomirao na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu. Odmah nakon stjecanja diplome upisuje znanstveni poslijediplomski studij na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i počinje raditi u širenju italijanskog Liquigasa na području BiH. U Zagrebu započinje poslovnu karijeru u Okiporu d.o.o. (ex INA OKI) i postaje direktor društva, nakon čega slijedi pozicija direktora Tehničko remontnog centra Zagreb i Predsjednika uprave regionalne grupacije C.I.A.K. d.d. gdje radio 8 godina šireći poslovanje u zemljama bivše Jugoslavije. Od kraja 2017. Godine obnaša dužnost direktora Rukometnog kluba Zagreb, najtrofejnijeg sportskog kolektiva u Republici Hrvatskoj sa više od 70 titula uključujući i dvije titule europskog prvaka s početka devedesetih prošlog stoljeća. Magistrirao i doktorirao na Paneuropskom univerzitetu u Banja Luci, na Fakultetu poslovne ekonomije - nastavno zvanje docent u znanstvenom polju ekonomija, užim nastavnim oblastima menadžment financije gdje i predaje dva izborna predmeta "Menadžment rizika" i "Krizni menadžment- revitalizacija i obnova poduzeća. Osim navedenog, ima i završen stručni magistarski studij iz poslovnog prava, te je stalni sudski vještak za financije i ekonomiju poslovanja u Republici Hrvatskoj i član društva hrvatskih sudskih vještaka i procjenitelja. Također član je i Upravnog odbora Forum Club Handball-a, najviše institucije svjetskih rukometnih klubova sa sjedištem u Kelnu za mandatno razdoblje 2021-2025. godine.
Menager
IDDEEA
Almir Badnjević je rođen 1986. godine u Bosanskoj Krupi u Bosni i Hercegovini, a trenutno obnaša funkciju direktora IDDEEA BiH.  Titulu doktora nauka stekao je 2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. godine obavlјa poslove iz dvije oblasti, poslovne i akademske. U periodu od 2010. do 2014. godine radio je u industriji medicinskih uređaja, metrologije, standarda i obrade velike količine kompleksnih podataka (Big data). Jedan je od osnivača ideje o uklјučivanju medicinskih uređaja sa mjernom funkcijom u zakonski metrološki okvir i uspostavlјanju praćenja mjerenja u medicinskim mjerenjima na globalnom nivou. Po toj ideji je 2014. godine osnovao jednu od najopremlјenijih laboratorija za ispitivanje i verifikaciju medicinskih sredstava u Evropi, laboratoriju Verlab. Osnovni zadatak Verlaba je da vrši godišnju provjeru sigurnosti i performansi medicinskih sredstava u svim zdravstvenim ustanovama Bosne i Hercegovine u skladu sa Standardom ISO 17020. Na osnovu iskustva stečenog u ovoj oblasti, kao jedan od urednika napisao je knjigu „Kontrola medicinskih uređaja radi zakonskih obaveza“ koju je objavila izdavačka kuća Springer Nature. U prošlosti je bio savjetnik u više od 20 ministarstava zdravlјa širom svijeta u oblasti medicinskih uređaja. Kompanija Verlab je 2022. godine osnovala prvi Naučno-istraživački institut u Bosni i Hercegovini nazvan Verlab institut za biomedicinski inženjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju. Za manje od godinu dana, Institutu je uspostavio saradnju sa institucijama kao što su CERN, Fraunhofer, Helmholtz i učestvovao u nekoliko međunarodnih projekata u oblasti računarstva visokih preformansi, vještačke inteligencije i medicinskih uređaja. Institut Verlab je kandidat da postane globalni centar za saradnju sa SZO-om. Savjet ministara Bosne i Hercegovine imenovao ga je 2023. godine za direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine na mandatni period 2023-2028.
Menager
JU Agencija Jajce
Dragan Glavaš - JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Dragan Glavaš rođen 1990. godine u Jajcu. 2018. godine na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stječe zvanje Magistra geografije, smjer turizam i zaštita životne sredine. Trenutno uposlen u JU Agenciji za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca na mjestu Stručnog savjetnika za razvoj turizma. Objavio nekoliko stručnih i naučnih radova na temu održivog razvoja turizma. Pored rada u oblasti destinacijskog menadžmenta posebno se ističu rezultati rada u oblasti organiziranja nacionalnih i međunarodnih turističkih događaja.
Profesor
Ekonomksi fakultet Sarajevo
Prof. dr. rođen je 21.02.1973.godine Vodeći ekspert za turizam u Bosni i Hercegovini. Redovni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Polja uže ekspertize su vezana za marketing, digitalni marketing i socijalne medije, poduzetništvo, razvoje SME poduzeća, lokalni i regionalni ekonomski razvoj i sl. Posjeduje veoma bogato konzultantsko iskustvo kako kao domaće kompanije i javne institucije, tako i za međunarodne organizacije kao što su UNDP, EUSR, EU IPA programi itd. Autor je velikog broja stručnih i naučnih istraživanja i članaka, te aktivan učesnik brojnih međunarodnih naučnih konferencija. Veliki broj naučno istraživačkih radova iz oblasti turizma.
Direktor JU Nacionalni park UNA
JU NP UNA
Direktor JU Nacionalni park UNA Amarildo Mulić je rođen 11.02.1967.godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Sveučilištu u Rijeci (RH), Fakultet za Menadžment u turizmu sa sjedištem u Opatiji, stekao zvanje magistra ekonomije. Govori 4 strana jezika. Prva radna iskustva stječe u Italiji u turističko-ugostiteljskom sektoru, gdje je nakon toga kao projekt menadžer radio u financijskom sektoru. Bio je direktor prve Turističke zajednice Općine Bihać u periodu od 1999 –2003. godine, a zatim i izvršni direktor Turističke zajednice Unsko-Sanskog kantona. Šest godina je obavljao funkciju Savjetnika Općinskog načelnika Bihaća. Od travnja 2011. godine obavlja funkciju direktora Javnog poduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, prvog za sada i jedinog Nacionalnog parka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored ovoga, obavlja i funkciju predsjednika Asocijacije Zaštićenih područja „Parkovi Dinarida“ sa sjedištem u Podgorici.. Koliko je Nacionalni park doprinio razvoju turizma, ali i financijskom doprinosu građanima Bihaća i USK-a, gospodarstvenicima, ugostiteljima, obrtnicima najbolje govori podatak da je Bihać 2011. godine imao samo četiri veća smještajna kapaciteta. Danas Bihać ima 43 hotela, motela tj. veća smještajna kapaciteta, a posebno mjesto zauzimaju “mali” porodični apartmani, što je za mnoge to dodatni, a za neke i jedini izvor prihoda
Menager
Continental adventure Livno
Marin Mamuza direktor je Continental Adventure Livno Datum rođenja: 15.09.1992. godine. Marin Mamuza je mladi poduzetnik iz Livna i fotograf po profesiji koji se u veoma kratkom roku nametnuo kao ključna figura u razvoju turizma na području grada Livna i okolice. Uspješno provodi turističke ture i aranžmane u okviru Continental Andventure agencije i primjer je rada receptivne turističke agencije u Bosni i Hercegovini. Do sada je realizirao brojne projekte koji su vezan za promociju i menadžment destinacije čime je postavio Livno na turističku kartu Bosne i Hercegovine. Trenutno realizira projekt izgradnje glamping resorta koja je najveća investicija u ruralni turizma u Bosni i Hercegovini.
Menager
Mebikon - Njemačka
Rođeni Vitežanin Ivan Jezeraškić sa njemačkom adresom uspješni je menager njemačke tvrtke koja se bavi proizvodnjom i distribucijom pametnih ploća. Ivan je za naš portal potvrdio dolazak na Centralna Business Forum, gdje će na panelu vezanom za obrazovanje imati predavanje  „Digitalizacija na području obrazovanja i poslovne komunikacije“. Životni put Ivana Jezeraškića Životni put je Ivana Jezeraškića vodio od rodnoga Viteza, preko Splita, sve do Njemačke, u kojoj se skrasio. Svaki početak zahtijeva puno strpljenja, učenja i rada, pa i njegov. Promijenio je više poslova i prije tri godine se pridružio korporaciji Degen GmbH co. KG kao monter školskih ploča. Već na početku sam primijetio visoku razinu digitalizacije obrazovanja u Njemačkoj i važnost koju tvrtke pridaju unapređenju korisničkog iskustva i produktivnosti. Počeo sam kao monter, ali sam brzo napredovao i postao voditelj tima. Svjestan da je to i dalje ispod mojih potencijala, istraživao sam tržište i razvio plan za osvajanje jugoistočnog europskog tržišta,“ kaže Ivan. Svoju viziju podijelio je s vlasnicima tvrtke i dobio podršku za realizaciju  plana. Vodeći se načelom „misli lokalno, djeluj globalno“, odlučuje ideju digitalizacije usmjeriti ka BiH.
Ekonomski analitičar
Ekonomksi fakultet Sarajevo
Četrdeset devet godina profesor Željko Šain proveo je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od studenta, profesora, dekana, majstora, sve je to bio i, kako sam kaže, najveći dio života proveo je upravo na fakultetu. Pregledao je više od 40.000 studentskih radova, bio mentor na stotine diplomskih radova i svoj radni vijek završava na ovom fakultetu.  Šain je ekonomski analitičar zadužen za financije, osiguranje i privrednu ekonomiju.  Njegova poruka je "Neprestano učiti i humani produktivno primjenjivati znanje". 
Poslovni savjetnik
Ivona je poslovni savjetnik sa 20 godišnjim iskustvom, stručnjak za promjene i certificirani executive coach. Prvih 15 godina svog poslovnog iskustva gradila je karijeru radeći u managementu Konzuma a kasnije i centralno Agrokora nakon čega je nastavila poslovni razvoj kao samostalna poduzetnica i konzultant. Radila je s organizacijama od 20 do 60.000 zaposlenih, tvrtkama iz više od 10 različitih industrija, specijalizirajući se za uspješno upravljanje promjenama i poslovni razvoj koje je u današnjem vremenu itekako potrebno svima. Njezino opsežno iskustvo pružilo joj je iskustvo iz prve ruke u mnogim kompleksnim poslovnim izazovima i duboko razumijevanje potreba lidera i organizacija diljem blakanske regije. Ivona je ujedno i certificirani executive coach, član Međunarodne coaching federacije i član međunarodne grupe business executive trenera. Koristeći u svom radu i metode koje koriste neki od najuspješnijih business coacheva diljem svijeta, pomaže liderima i ljudima na izvršnim pozicijama da poboljšaju svoje vještine vođenja, performanse, izgrade jake timove, ostvare svoje ciljeve i poboljšaju svoje rezultate. Najznačajnije promjene kreću upravo od čelnih ljudi svake organizacije i tima. Zbog svojih razvijenih komunikacijskih vještina uz strateško razumijevanje business ciljeva, Ivona će pomoći da nakon jasnog razumijevanja ŠTO želite ili trebate napraviti, dobijete smjernice i podršku KAKO da to ostvarite. Bez promjene nema napretka, a promjena počinje od vas.
Županica
Požeško Slavonska županija
Rođena je 13. lipnja 1978. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završila je u Pleternici, a Gimnaziju u Požegi. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku završila je Preddiplomski sveučilišni studij Financijski menadžment i stekla titulu sveučilišne prvostupnice ekonomije (univ.bacc.oec.). Trenutno pohađa Diplomski studij Financijski menadžment na istom fakultetu. Udana je i majka četvoro djece. Privatna je poduzetnica koja iza sebe ima dugogodišnje poduzetničko iskustvo u prerađivačkoj industriji. U tom periodu bila je aktivna i u Upravnim odborima Udruženja obrtnika Požega te županijske obrtničke komore. Članica je Hrvatske demokratske zajednice od 1994. godine, trenutno je predsjednica GO HDZ-a Pleternica, potpredsjednica ŽO HDZ-a Požeško-slavonske županije te članica Središnjeg odbora HDZ-a. Članica je Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatske demokratske zajednice. Bila je vijećnica u Gradskom vijeću Grada Pleternice u mandatu 2005.-2009., obnašala dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Pleternice od 2009.-2013., a od 2013.-2021. godine dužnost gradonačelnice Grada Pleternice. Bila je zastupnica u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije od 2013.-2021. godine, a potpredsjednica Skupštine od 2017.-2021. godine. Na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine, u prvom krugu s potporom od 58,12%, izabrana je za županicu Požeško-slavonske županije. Članica je hrvatskog izaslanstva u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strassbourgu od 2016. godine, a 2021. godine izabrana je za potpredsjednicu Doma lokalnih vlasti te potpredsjednicu EPP/CCE grupe zastupnika. U svibnju 2021. izabrana je za izvjestiteljicu Kongresa za proračun i resurse. Zamjenica je člana u Europskom odboru regija (COE) u Bruxellesu. Bila je članica Predsjedništva Udruge gradova od 2013.-2021. godine. Sudionica je brojnih konferencija, seminara, a za vrijeme obnašanja dužnosti gradonačelnice Grada Pleternice grad je dobitnik brojnih priznanja, od čega izdvajamo titulu „Pametnog grada – grada budućnosti“, te je uvršten među TOP10 gradova u Republici Hrvatskoj po korištenju EU fondova.
Ministar
Federalno ministartsvo trgovine
Rođen 23. 4. 1971. godine u Doboju. Srednju stručnu spremu stekao je u Elektrotehničkoj školi u Doboju, nakon čega upisuje i završava Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli. Doktor je ekonomskih nauka, osnivač i vlasnik društva za reviziju “Hasičević” d.o.o. Gračanica, koje okuplja revizore sa značajnim iskustvom koje su stekli vršeći reviziju u firmama na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovlašteni je revizor, certificirani računovođa, sudski vještak, ovlašteni procjenitelj i stečajni upravitelj. Predsjednik je Skupštine udruženja ratnih veterana 212/222 Bosansko- oslobodilačke brigade. Četiri godine rata proveo je kao diverzant u ARBiH zauzevši prve redove odbrane zemlje. Aktivno govori engleski jezik.
Ministrica
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Rođena 1978. godine u Tuzli. Diplomirala 2003. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. godine doktorirala na oblasti arhitektura i urbanizam. Stručni ispit položila 2008.godine. Od 2004. godine zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje, gdje je 2018. godine izabrana u zvanje docenta. Autorica je značajnog broja naučnih i stručnih radova, a kao gostujuća predavačica ostvarila saradnju na Technische Universität Wien, Technische Universität Stuttgart, Inalco institute Sorbonne Pariz, İTÜ Istanbul Technical University itd. Profesionalnu karijeru razvijala i kroz Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje AFS gdje je vodila tim zadužen za projekte iz oblasti urbanizma, ali i kroz saradnju sa lokalnim zajednicama i strukovnim udruženjima, te kao konsultantica za UNDP i Svjetsku banku na projektima Recovery, Local Integrated Development, Climate-Ready Cities. U mandatu 2018-2022. obavljala dužnost zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a svoj politički angažman vezuje sa stručnim, pa od 2012.godine učestvuje u radu komisija za urbanizam i prostorno planiranje i zaštitu kulturnog, prirodnog i historijskog naslijeđa Federacije Bosne i Hercegovine, te Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva. Značajnu saradnju ostvarila i kao konsultantica i predavačica za Friedrich Naumann, Heinrich Böll, WFD i Boris Divković fondacije na projektima i seminarima u oblasti prostorne politike, zaštite okoliša i smart city rješenjima. Aktivno govori Engleski jezik.
Ekonomista
NLB banka
Direktor Sektora za upravljanje sredstvima NLB Banke d.d., Sarajevo ekspert je iz oblasti finansija, sa bogatim iskustvom u bankarskom sektoru na rukovodećim pozicijama u sektorima za upravljanja sredstvima, globalnim tržištima (Fx trgovanja i investicijskog bankarstva) i finansijama. Postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je prethodno diplomirao na studiju menadžmenta. Master studij sa zvanjem MBA uspješno je završio na Griffith College Dublin. Posjeduje certifikat „Finance Trainer" za cjelokupno upravljanje bankama sa fokusom na upravljanja likvidnošću i kapitalom banaka. Dugogodišnji je član Komisije tržišta novca i kapitala Udruženja Banaka BiH, a u prethodnom mandatu obnašao je funkciju predsjednika komisije.
Ekonomista
Privredna komora Republike Srpske
Goran Račić, Predsjednik Privredne komore Republike Srpske rođen 14.11.1970. u Srpcu, gdje je završio srednju školu matematike, fizike i informatike škola, smjer programer. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, smjer poslovna ekonomija, u Banjoj Luci.
Odvjetnica
Ana Acinger - odvjetnica Nakon vođenja pravne službe najveće regionalne agencije za posredovanje u prometu nekretnina, pokreće vlastiti odvjetnički ured koji broji već šest osoba u manje od dvije godine od otvaranja. Među najmlađim članovima radne skupine za donošenje Nacrta prijedloga Zakona o lobiranju.
diplomirani inženjer računarstva (
Digitalni spartanac
Mišo Mlakić je diplomirani inženjer računarstva (FER, Zagreb) koji je svoj profesionalni poziv našao u digitalnom marketingu. Specijalizirao se na oglašavanje na društvenim mrežama kroz vođenje i upravljanje kampanjama za klijente, edukacijama i radionicama. Radio je s mnogim kompanijama i influenserima iz regije. U online svijetu ga prepoznaju kako Digitalnog Spartanaca, bred koji je pokrenuo 2018.
Magistrica ekonomskih znanosti
Ovnak / Udruga Poslodavaca Vitez
Godine 2016. diplomirala je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, nakon čega započinje s radom u obiteljskoj tvrtci Ovnak. Godine 2022. magistrira pravo na pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Primarni poslovni fokus na početku rada bio je razvoj privatne robne marke Ovnak, koja doživljava višestruku ekspanziju u samo nekoliko godina te postaje neprikosnoveni lider u segmentu modnog nakita i asesoara. Nakon nekoliko godina, zajedno sa svojim bratom preuzima vođenje cjelokupnog poduzeća. Poduzeće Ovnak danas uspješno distribuira i gradi cijeli niz brendova kao što su Ziaja, Frosch, Schwarzkopf professional, Artdeco i brojni drugi. Od 2022. godine na čelu je Udruge poslodavaca Vitez te je član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca SBK/KSB.
Magistar ekonomije
Hrvatska gospodarska komora
Nikica Pažin, magistar ekonomije iz Opatije, zaposlen u Uredu Hrvatske gospodarske komore u Veleposlanstvu RH u Sarajevu sa diplomatskim zvanjem ministar savjetnik od 2018 godine. Ujedno i Predsjednik Hrvatskog poslovnog kluba (HPK) u BiH koji je osnovan na inicijativu Hrvatske gospodarske komore (HGK) i uz podršku Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH.
Profesor dr.
Univerzitet Zenica
Profesor dr. Nevzudin Buzađija rođen je 1970. godine u Travniku. Doktorirao na fakultetu informacijskih tehnologija i stekao zvanje doktor informacijskih nauka.  U svojoj karijeri bavio se isključivo iz oblasti informatike. Obnašao je funkciju direktora Srednje škole osam godina, a u isto vrijeme u kontinuitetu radi sa brojnim fakultetima. Trenutno je zaposlen na Politehničkom fakultetu u Zenici i šef je odsjeka za Softversko inžinjerstvo. Iza sebe ima brojne projekte, naučne i stručne radove, član je radne grupe za poglavlje 10 - Informacijsko društvo i mediji u okviru integrisanja BIH u EU. 
Predsjednik uprave Fina.hr
Fina.hr
Dražen Čović rođen je 2. ožujka 1968. godine u Vukovaru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, gdje je završio i poslijediplomski znanstveni studij Upravljanje poduzećem – management. Svoju karijeru u Financijskoj agenciji započinje u Podružnici Vukovar 1993. godine te 1998. godine postaje direktor Podružnice Vukovar. 2005. godine postaje direktor Sektora prodaje, a od 2010. godine, na poziciji direktora Sektora usluga za javni sektor upravljanja razvojem novih i unapređenjem postojećih usluga i servisa za javni sektor. U tom razdoblju, u suradnji s resornim ministarstvima, radi na uspostavi i pokretanju Sustava za prisilnu naplatu osnova za plaćanje, Središnjeg registra zaposlenika u javnom sektoru te Sustava za kontrolu potrošnje plavog dizela. Od ostalih profesionalnih aktivnosti obnašao je dužnosti člana Nadzornog odbora Luke Vukovar, direktora Vukovarske gospodarske zone, člana Nadzornog odbora društva Biro Data Servis d.o.o., predsjednika Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Vukovar te dopredsjednika Upravnog vijeća Opće bolnice Vukovar. Predsjednik je Nadzornog odbora društva Fina gotovinski servisi d.o.o. Predsjednikom Uprave Financijske agencije imenovan je odlukom Nadzornog odbora Financijske agencije, dana 4. listopada 2016. godine.
dr.sc.
Vanjskotrgovinska komora BIH
Dr.sc. Vjekoslav Vuković - dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore BIH Dr.sc. Vjekoslav Vuković  rođen je 10.01.1973. godine. Od 2018.godine obnaša funkciju predsjednik/dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore BIH.  Diplomirao kriminalistiku na Sveučilištu u Zagrebu, magistrirao na pravnom fakultetu u Rijeci, a titulu doktora znanosti iz oblasti kaznenog prava  stekao je na Pravnom fakultetu u Kiseljaku. Objavio je nekoliko knjiga i znanstvenih radova iz oblasti kriminalistike i prava, te je aktivni član brojnih domaćih i međunarodnih organizacija.  Dobitnik je zahvale za doprinos razvoju sveukupne sigurnosti, posebno u dijelu suzbijanja terorizma, Washington DC, 30.3.2016, Direktor za multilateralne poslove, Ured za borbu protiv terorizma ,Washington DC, Dr. Raffi Gregorian Zahvala za razvoj antikorupcijskih instrumenata sukladno GRECO preporukama, glavni tajnik, GRECO, Wolfgang RAU,1.4.2016
Menager
GS TMT Travnik
Snježana Kopruner je direktorica i većinska vlasnica firme GS-TMT Travnik koja je rijedak primjer uspješne privatizacije u Bosni i Hercegovini. Nastavljajući višestoljetnu tradiciju metaloprerade u srednjoj Bosni, GS-TMT primjenjuje visoke standarde u proizvodnji mašinskih dijelova, a ujedno ima za cilj biti energetski nezavisan. Snježana je magistrica mašinstva i brodogradnje. Članica je Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja njemačke privrede u Bosni i Hercegovini. Dobitnica je nekoliko uglednih nagrada, uključujući European Top Manager i Regional Business Partner. Kopruner aktivno se zalaže za izmjene postojećih zakona u cilju boljeg položaja radnika, te reorganizacije i reforme obrazovnog sistema. Njena kompanija GS-TMT iz Travnika je nakon električnih bicikala lansirala i Evo – prvo domaće električno dostavno vozilo. Podijeli
Liječnik i znanstvenik
Prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med., hrvatski je liječnik i znanstvenik. Predsjednik je Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti. Profesor je na američkim sveučilištima Penn State University i University of New Haven. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci. 
Project menager
Prof. dr Saša Mičić, profesor na predmetu Projektni i investicioni menadžment. 20 godina radnog iskustva u pripremi prijedloga projekata prema domaćim i međunarodnim donatorima. Radio na pripremi, pisanju i implementaciji projektnih prijedloga za programe: IPA III, IPA CBC, C2C, CEI, Via Dinarica, EU4AGRI, EU4Business, USAID WHAM, BACID, USAID Diaspora Invest, The Excellence in Innovation Projects. Na Centralna Business Forumu vodit će edukaciju za pisanje projekata za bespovratna sredstva EU.
Google certified trainer
Miroslav Varga stručnjak je za online marketing, statističke analize i data mining (rudarenje podataka). Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i apsolvirao je dva poslijediplomska studija. Trenutno radi u tvrtki Escape i predaje na nekoliko škola i institucija o temama vezanim uz online marketinga.
Poziv Sponzorima
Ostvarite neusporediv pristup globalnoj publici vodećih stručnjaka u industriji, poduzetnika i donositelja odluka. Predstavite jedinstvenu ponudu vaše kompanije, stvorite nova partnerstva, ostavite trajne utiske na potencijalne klijente i postanite sponzor Centralna Business Foruma.
Pokrovitelji
Sponzori
Medijski partneri
CBF Novosti
Hotel CENTRAL
Mjesto održavanja

Hotel CENTRAL smješten u Franšiznom centru BiH, u Vitezu nudi vam jedinstvenu priliku da na jednom mjestu iskusite mnogobrojne sadržaje koji će vaš boravak učiniti nezaboravnim.

Pozicija Franšiznog centra BiH u središtu gospodarske zone i neposredna blizina važnijih subjekata čini ovaj hotel idealnom destinacijom za sve one koji poslovno dolaze u Vitez ili putnike koji se žele ugodno odmoriti.

Kategoriziran je sa četiri zvjezdice te raspolaže s 23 smještajne jedinice, 17 soba i 6 apartmana. Ovaj u potpunosti klimatizirani hotel nudi elegantan i prostran interijer opremljen najsuvremenijim softwareom, mini barom, telefonom, priključkom za internet i kabelskom TV.

Prostrane i suvremeno uređene sobe, bogat izbor wellness, rekreativnih i administrativnih sadržaja čine hotel idealnim mjestom za aktivan odmor i opuštanje. Sve prostorije odišu stilom i luksuzom, a osoblje je poznato po svojoj ljubaznosti i profesionalizmu.

Galerija