Dragan Glavaš

Dragan Glavaš – JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca
Dragan Glavaš rođen 1990. godine u Jajcu. 2018. godine na Prirodno matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu stječe zvanje Magistra geografije, smjer turizam i zaštita životne sredine.
Trenutno uposlen u JU Agenciji za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala
grada Jajca na mjestu Stručnog savjetnika za razvoj turizma. Objavio nekoliko stručnih i naučnih radova
na temu održivog razvoja turizma. Pored rada u oblasti destinacijskog menadžmenta posebno se ističu
rezultati rada u oblasti organiziranja nacionalnih i međunarodnih turističkih događaja.

CBF učesnik