Prof.dr. Jasmin Halebić

Dr. sc. Jasmin Halebić je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici na naučnoj
oblasti Ekonomska teorija i politika na predmetima: Makroekonomija, Mikroekonomija, Ekonomika
preduzeća na I ciklusu, te Lokalni ekonomski razvoj i Ekonomija javnog sektora na II ciklusu studija.
Doktorirao je na Univerzitetu u Zenici 2009. g. na temu uloge ekonomskih institucija u ekonomskom
razvoju Bosne i Hercegovine. Usavršavao se na dodatnim edukacijama iz oblasti razvojnih evaluacija i
javnih finansija. Radove objavljuje u naučnim časopisima kao što su: South East Europen Journal of
Economics and Business, i Economics/Ekonomija. Autor je tri knjige: Kockanje – socioekonomski
efekti; Makroekonomija – dobre strane te Značaj ekonomskih institucija, kao i više desetina naučnih i
stručnih radova. Upravljao je i učestvovao u značajnim naučnim, istraživačkim i stručnim projektima
u zemlji i inostranstvu. Aktivan je konsultant za domaće i međunarodne organizacije: UNDP, UNICEF i
druge. Učestvovao na više naučnih domaćih i međunarodnih konferencija u svojstvu autora i
predavača. Savjetovao studente II i III ciklusa studija u mentorstvima magistarskih radova i
doktorskih disertacija.
Obnašao dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta, prodekana za naučno-istraživački rad i člana
Senata Univerziteta u Zenici, zatim ministra finansija u Kantonu Sarajevo i člana Upravnog odbora
Agencije za bankarstvo FBiH.

CBF učesnik