Nedim Tufo

Direktor Sektora za upravljanje sredstvima NLB Banke d.d., Sarajevo ekspert je iz oblasti finansija, sa bogatim iskustvom u bankarskom sektoru na rukovodećim pozicijama u sektorima za upravljanja sredstvima, globalnim tržištima (Fx trgovanja i investicijskog bankarstva) i finansijama.

Postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je prethodno diplomirao na studiju menadžmenta.  Master studij sa zvanjem MBA uspješno je završio na Griffith College Dublin. Posjeduje certifikat „Finance Trainer” za cjelokupno upravljanje bankama sa fokusom na upravljanja likvidnošću i kapitalom banaka. Dugogodišnji je član Komisije tržišta novca i kapitala Udruženja Banaka BiH, a u prethodnom mandatu obnašao je funkciju predsjednika komisije.

CBF učesnik